Spoluprácou k rýchlejšiemu rozvoju

Sedem obcí malackého okresu sa rozhodlo pre spoločný prístup pri riešení svojich priorít vytvorením Neziskovej organizácie Enviropark Pomoravie (EP). Zameria sa na zlepšenie kvality života v mikroregióne, ktorý tvorí sedem obcí. „Poslaním EP je aktivizácia ekonomického a sociálneho rozvoja v rámci mikroregiónu na základe analýz jeho potrieb, následného spracovania projektov a ich realizácie. Naša nezisková organizácia sa už dnes podieľa na získavaní prostriedkov na rozvoj ľudských zdrojov, priemyslu a služieb, základnej infraštruktúry, poľnohospodárstva a vidieka“, vysvetlila riaditeľka n.o. Beina Reifová.


N.o. Enviropark Pomoravie pôsobí najmä ako poradenské a vzdelávacie centrum na prípravu rozvojových programov. Jej vytvorenie vzišlo zo stratégie trvalo udržateľného rozvoja, ktorú realizovalo sedem obcí - Kostolište, Veľké Leváre, Malé Leváre, Závod, Gajary, Jakubov a Studienka. Tie už aj v minulosti spolupracovali v podobnom združení. Zrealizovali niekoľko projektov ako napríklad odkanalizovanie obcí (čiastočné) alebo spomínaný projekt stratégie trvalo udržateľného rozvoja.


„Výsledkom stratégie je určenie rozvoja vo forme mikroregionálnej spolupráce, ktorá skutočne na Záhorí chýba,“ povedala B.Reifová. „Každá obec má už dnes spracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý existuje zároveň aj na mikroregionálnej úrovni a taktiež Stratégiu trvalo udržateľného rozvoja. Tieto strategické dokumenty boli podmienkou pre rozbehnutie vzájomnej spolupráce. Nič by nám však neboli platné dokumenty, keby sme nenašli pochopenie a podporu. Myšlienku rozvoja Pomoravia nám napomáha realizovať pani Monika Flašíková – Beňová, podpredsedníčka BSK, pán Bohumil Kratochvíl, generálny riaditeľ NAFTA, a.s., páni Stanko Bellan, Norbert Šatan, Matej Osuský a oporu sme našli i v poslancoch za VÚC: Mariánovi Haramiovi a Pavlovi Dubčekovi. Bez týchto ľudí by sme sotva dnes mohli hovoriť o realizácii myšlienky mikroregionálneho rozvoja v Pomoravi“


Za pol roka svojej existencie zaznamenali viacero úspechov. Úspešne boli vyhodnotené dve žiadosti na Ministerstve kultúry SR a z Programu obnovy dediny im z piatich projektov boli schválené a realizované štyri projektové dokumentácie. Bola medzi nimi napríklad žiadosť obce Jakubov o prostriedky na vytvorenie projektu Borina - revitalizáciu miesta, kde by sa sústredili typické dreviny Záhoria. Ide o projekt s prírodovedeckým zameraním, taktiež sa v ňom ráta s postavením väčšieho táboriska čo by zlepšilo podmienky na stretávanie sa obyvateľov i návštevníkov regiónu s napojením na cyklotrasy. Obec Gajary získala z programu Obnova dediny investície na projekt výsadby zelene. Za 150-tisíc korún tak vysadili pri hlavnej ceste v obci aleju. Veľké Leváre dostali financie na realizáciu architektonickej štúdie habánskeho náučného chodníka v náväznosti na už jestvujúci habánsky dvor. Štúdia rieši tvorbu jednotlivých prvkov, ktoré by umožnili organizovanie jarmokov. Cieľom je napomôcť obnove pôvodných remesiel a tradícií. Malé Leváre sa zasa zamerali na obnovu dvadsiatich studní. Architektonická štúdia slúži ako návrh obnovy starých studní tak, aby sa spolu s ich bezprostredným okolím vhodne zakomponovali do prostredia. Ďalším projektom je cyklistický a zároveň náučný chodník medzi Malackami a Kostolišťom. Starosta obce Kostolište Hubert Danihel nás informoval, že v štúdii sú navrhované aj informačné tabule o niekdajšej obchodnej ceste, ktorá vraj viedla cez Kostolište do Gajár. Náučný chodník v blízkosti vozovky by zároveň vyriešil akútny problém, keďže cyklisti sú na nebezpečne úzkej komunikácii medzi oboma sídlami ohrozovaní hustou premávkou.


Obce podali tiež žiadosť na príspevok z Nórskeho finančného mechanizmu. Projekt na komplexný odpadový a zberný systém by umožnil, aby každá z obcí mala svoj zberný dvor s kontajnermi a lismi, drtičkami drevnej hmoty. Vzájomná spolupráca by spočívala v požičiavaní si mobilných zariadení.


Enviropark Pomoravie si teda vytýčil jasné ciele. Slová riaditeľky B. Reifovej to len potvrdzujú: „Chceme citlivo pristupovať k myšlienke rozvoja mikroregiónu najmä cez znovuobjavenie originality regiónu Pomoravia. Oživením tradície habánskej kultúry vo Veľkých Levároch, rozvojom cestovného ruchu v Gajaroch - vybudovaním mostu cez Moravu do rakúskeho Durnkrutu, sprístupnením mokrade Abrod pri Závode, rekreačným využitím potenciálu obce Studienka, vodným športom a rybolovom v Jakubove, propagovaním rodiska Martina Benku, obce Kostolište, či využitím možností rekreačnej oblasti Rudava v Malých Levároch. Sú to len príklady zviditeľnenia regiónu, ktorý má potenciál rozvoja daný históriou, kultúrou, či prírodným bohatstvom. Budeme sa zameriavať aj na využitie alternatívnych zdrojov energií, sociálne otázky, cezhraničnú spoluprácu a podporu lokálnych podnikateľov. Znovuobjavenie pôvabu obcí mikroregiónu chceme najmä pestovať úctu v nás, obyvateľoch a rešpekt a obdiv u návštevníkov“ spomenula na záver Beina Reifová.