• rozloha mikroregiónu je 240 km2, cca 14000 obyvateľov, cca 28 % rozlohy okresu Malacky

• Enviromentálne cenné územia so zvýšeným  stupňom ochrany (Chránená krajinná oblasť Záhorie, NATURA 2000) a 2 lokality Ramsarskej konvencie (mimoriadne cenné mokraďové lokality Niva Moravy a Alúvium Rudavy). Zároveň je v katastrálnych územiach obcí rozvinutá poľnohospodárska produkcia, uskladňovanie a ťažba zemného plynu a ropy. Mikroregión ponúka rekreačné oblasti s vysokou návštevnosťou (napr. rekreačná oblasť Rudava). Územie je aj celoročným rekreačným zázemím pre hlavné mesto Bratislavu

• Okrem súčasného environmentálneho zaťaženia územia možno v relatívne blízkej budúcnosti očakávať tlak na ďalšiu výstavbu a investičné aktivity súvisiace s priemyselným rozvojom BSK v okolí Malaciek. Predpokladá sa zlepšenie dostupnosti územia z Rakúska po vybudovaní dopravnej infraštruktúry (dokončenie diaľničného prepojenia SR a Rakúska) a vybudovaním pevných mostov (Gajary, Záhorská Ves) ako aj vstupe SR do Schengenského priestoru.

Vznik Neziskovej organizácie Enviropark Pomoravie je výsledkom  dlhoročnej spolupráce obcí:

 

Kostolište,    Láb,    Jakubov,   Gajary,    Malé Leváre,    Veľké Leváre,    Závod,    Studienka

erb kostoliste erb lab erb jakubov erb gajary erb male levare erb velke levare erb zavod erb studienka

 Niektoré z prioríť EP:
• dobudovanie enviromentálnej štruktúry /kanalizácia, rekultivácie skládok odpadu ..../
• podpora lokálnych podnikateľských subjektov
• celoživotné vzdelávanie a sociálne programy
• využívanie alternatívnych zdrojov energií /veterná, slnečná, bioplyn.../
• prezentácia enviromentálne cenných lokalít /ABROD, Niva Moravy, Alúvium Rudavy/
• rozvoj primeraných foriem cestovného ruchu /cyklotrasy, mosty, oddychové zóny Jakubov, Malé Leváre.../
• protipovodňová ochrana
• agroenviromentálne hospodárenie /používanie prírodných hnojív, biomasy.../
• informatizácia /IT technológie, internet, intranet.../