Nezisková organizácia Enviropark Pomoravie vznikla na základe východísk Grantovej schémy na podporu ochrany životného prostredia a prírody v slovensko-rakúskom pohraničí – „Trvalo udržateľný rozvoj pre obce v povodí hraničnej rieky Morava“. Stratégia sa opiera o dokumenty na európskej úrovni, na úrovni SR i VÚC a princípe subsidiarity. Poslaním EP je tvorba a realizácia mikroregionálneho rozvoja.