Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR

Pojmy trvalá udržateľnosť (sustainability) a trvalo udržateľný rozvoj (sustainable development) sa začali používať začiatkom 70-tych rokov najmä v súvislosti s poznaním, že nekontrolovateľný rast akýkoľvek (populácie, výroby, spotreby, znečistenia a pod.) je neudržateľný v prostredí obmedzených zdrojov.

Trvalo udržateľný rozvoj v Slovenskej republike právne vymedzuje § 6 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí. Podľa neho ide o taký „rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.“

Trvalo udržateľným rozvojom sa rozumie cielený, dlhodobý (priebežný), komplexný a synergický proces, ovplyvňujúci podmienky a všetky aspekty života (kultúrne, sociálne, ekonomické, environmentálne a inštitucionálne), na všetkých úrovniach (lokálnej,regionálnej, globálnej) a smerujúci k takému funkčnému modelu určitého spoločenstva(miestnej a regionálnej komunity, krajiny, medzinárodného spoločenstva), ktorý kvalitneuspokojuje biologické, materiálne, duchovné a sociálne potreby a záujmy ľudí, pričom eliminuje alebo výrazne obmedzuje zásahy ohrozujúce, poškodzujúce alebo ničiace podmienky a formy života, nezaťažuje krajinu nad únosnú mieru, rozumne využíva jej zdroje a chráni kultúrne a prírodné dedičstvo.

Zabezpečovanie TUR patrí dnes k prioritám politiky Európskej únie (EÚ). Návrh stratégie TUR: Udržateľná Európa pre lepší svet (predložený Rade Európy v júni 2001 v Göteborgu) sa orientuje na 6 prioritných problémov - klimatické zmeny, negatívne vplyvy na zdravie obyvateľstva, zvyšovanie tlaku na využívanie prírodných zdrojov, chudobu a sociálne rozdiely, dynamiku populačného vývoja a znečisťovanie životného prostredia. Za dominantné sektory sa považujú: poľnohospodárstvo, energetika, doprava, priemysel a cestovný ruch, ktorých rozvoj sa nezaobíde bez zohľadnenia environmentálnych podmienok a hľadísk.

Uplatňovanie zásad TUR v Slovenskej republike sa v podstate premietlo aj do čl. 55 Ústavy SR č. 460/1992 Zb. a do Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a SR na strane druhej (Luxemburg 1993), ktorej článok 72 ods. 2 Hospodárskej spolupráce znie: „Opatrenia hospodárskej politiky a iné opatrenia budú určené na to, aby viedli k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju SR a budú sa riadiť zásadou TUR“.

Dokumenty na podporu NSTUR SR

Zostaveniu návrhu NSTUR malo predchádzať v intenciách AGENDY 21 a ukazovateľov TUR vypracovanie a schválenie:

a) Stratégie štátnej sociálnej politiky (SŠSP),

b) Stratégie štátnej hospodárskej politiky (SŠHP),

c) Stratégie štátnej environmentálnej politiky (SŠEP).

Východiskovú situáciu pre zabezpečenie TUR Slovenskej republiky (TUR SR) určujú podmienky a hľadiská v týchto hlavných oblastiach/sférach

a) kultúrnej,

b) sociálnej,

c) ekonomickej,

d) environmentálnej.