V prípade Slovenska je zohľadnenie regionálnych súvislostí TUR mimoriadne dôležité, už aj vďaka diverzifikovanej štruktúre prírodných podmienok, ktorá patrí k najpestrejším v Európe. Diverzitu krajiny ďalej zvýraznil celý rad kultúrnych, etnických, náboženských a politických vplyvov, križovatky obchodných ciest i vojenských ťažení. Rok 1989 prináša renesanciu takých fenoménov, ako je súkromné vlastníctvo, trhové hospodárstvo, samosprávna demokracia a pod., ktoré prirodzene pôsobia na opätovný nárast vnútornej heterogenity, medziregionálnych rozdielov, čiastočnú renesanciu miestnej a regionálnej kultúry, ale aj spoločenskej stratifikácie. Na druhej strane, masové preberanie prvkov západnej kultúry prispieva k zotieraniu regionálnych i národných špecifík a k ich nahrádzaniu unifikovanou ”globálnou kultúrou” rovnakých reklám, služieb, architektúry, automobilizmu, obalov a v konečnom dôsledku i vzorcov správania a hodnotových orientácií. Schopnosť citlivo a múdro rozhodovať a voliť medzi tým, čo je nežiadúci anachronizmus a čo je naopak autentická národná/regionálna/miestna hodnota hodná zachovania, podpory a rozvíjania predstavuje jednu z najvážnejších a najaktuálnejších výziev, s ktorými bude Slovensko na ceste k TUR v najbližších rokoch konfrontované.

Za účelom legislatívneho zastrešenia realizácie podpory regionálneho rozvoja MVRR SR pripravilo návrh zákona o podpore regionálneho rozvoja, ktorý bude vymedzovať kompetencie jednotlivých subjektov a základné strategické ciele v oblasti regionálneho rozvoja. Legislatívny zámer zákona bol predložený do vlády v marci 2000. Zákon o regionálnom rozvoji vytvorí legislatívne prostredie, ktoré umožní:

• realizovanie koncepčnej a cieľavedomej národnej regionálnej politiky,

• zjednotenie základných princípov fungovania tohto úseku verejnej správy s pravidlami, planými v rámci EÚ a ich prenesenie do vnútroštátneho práva

• naplnenie podmienok, vyplývajúcich pre túto oblasť z acquis communautaire.

Jeho cieľom je nielen zmierňovať spoločensky neakceptovateľné regionálne diferencie a pomáhať pri revitalizácii a reštrukturalizácii regiónov, ale aj vymedziť pôsobenie inštitúcií zaoberajúcich sa regionálnym rozvojom, stanoviť ich vzájomné vzťahy a definovať základné nástroje regionálnej politiky. Okrem týchto cieľov a úloh by mal tento zákon podporovať TUR v oblastiach ochrany prírodných zdrojov, prírodného a kultúrneho dedičstva a iných Verejných statkov. Podľa zámeru zákona vyššie územné samosprávne celky zodpovedajú za TUR týchto území. V rámci vnútorného regionálneho a miestneho rozvoja je potrebné vyrovnávanie medziregionálnych disparít a využívanie regiónov v súlade s ich potenciálom, princípmi a kritériami TUR.

”Mysli globálne, konaj lokálne!”

Dosiahnutie TUR sídiel a regiónov

• uplatnenie územného plánovania a stavebného poriadku ako základného nástroja štátnej environmentálnej politiky, optimalizácie priestorového usporiadania a funkčného využívania krajiny a zabezpečenia TUR

• zabezpečenie modernej regionálnej politiky a regionálneho rozvoja SR

• zachovanie sídelnej rozmanitosti SR – revitalizácia a oživenie vidieckeho priestoru, ochrana a obnova miestnej a regionálnej identity

• podpora migračných trendov zabezpečujúcich kvalitatívny rozvoj mestských a vidieckych sídiel

• využívanie miestneho a regionálneho potenciálu pre rozvoj trhu práce, zlepšovanie kvality bývania, služieb, rozvoj rekreácie a cestovného ruchu

• podporovanie pozitívnych prvkov vidieckeho spôsobu života - zručnosť, spotrebiteľská skromnosť, schopnosť kombinovať rôzne zdroje príjmov, susedská výpomoc, miera sociálnej kontroly, a pod.

• ochrana biodiverzity prírody a krajiny, prednostná dlhodobá ochrana cenných území, ich ekosystémov a druhová ochrana ”in situ”

• dobudovanie siete chránených území, zvyšovanie kvality mestskej a vidieckej krajiny s dôrazom na revitalizáciu ohrozených oblastí

• zachovanie diverzity