Prehľad zdrojového rámca Stratégie trvale udržateľného rozvoja pre roky 2007-2013

S-TURfinančný rámec 2007-2013 Iné domáce zdroje Environmentálny fond Environmentálna infraštruktúra, ochrana prírody Environmentálny fond
Recyklačný fond Odpadové hospodárstvo Recyklačný fond
Grantový systém Ministerstva školstva SR Rozvoj školstva MŠ SR
Grantový systém Ministerstva kultúry SR Rozvoj kultúry MK SR
Grantový program Zelený projekt Environmentálna výchova MŽP SR
Dotácie Ministerstiev Všetky priority Ministerstvá Vlády SR
Rozpočty rozpočtových a príspevkových inštitúcií Všetky priority Štátne rozpočtové a príspevkové
organizácie, štátne podniky
S-TURFinančný rámec 2007-2013 Zahraničné zdroje Nórsky finančný mechanizmus + EEA Environmentálna infraštruktúra, ochrana prírody Úrad Vlády SR
Švajčiarsky finančný mechanizmus Odpadové hospodárstvo Úrad Vlády SR
Bilaterálna spolupráca s Flámskom Poľnohospodárstvo Úrad Vlády SR
Bilaterálna spolupráca s Holandskom Budovanie kapacity Úrad Vlády SR
Bilaterálna spolupráca s Japonskom Biodiverzita JICA Office Rakúsko
Bilaterálna spolupráca s Anglickom Environmentálna výchova British Council Bratislava
S-TURFinančný rámec 2007-2013Zdroje Európskej únie Štrukturálne fondy 2004-2006 Občianska vybavenosť, rozvoj ľudských zdrojov Riadiace orgány
Kohézny fond 2007-2013 Environmentálna infraštruktúra MŽP SR, MDPT SR
Štrukturálne fondy 2007-2013 Všetky priority Riadiace orgány
Komunitárne programy EÚ Rozvoj školstva SAAIC Bratislava
7. rámcový program Rozvoj vedy a výskumu SAAIC Bratislava
E-contentplus Informačná infraštruktúra EÚ DG Information Society
LIFE PLUS Životné prostredie MŽP SR
Rámcový program CIF Rozvoj vedy a výskumu MH SR
Media 2007 Rozvoj médií MK SR
INTERREG Rozvoj cezhraničnej spolupráce MVRR SR