Koordinácia rozvoja mikroregiónu vo väzbe na S-TUR

Programovanie rozvoja mikroregiónu. V rámci riadenia projektového cyklu S-TUR medzi štandardné činnosti v prípravnej fáze S-TUR patrí aj zavedenie systému programovania projektov na mikroregionálnej úrovni (možno aj na obecnej) – identifikácia zámerov, písanie návrhov projektov, vyjednávanie s riadiacimi orgánmi, riadenie procesu kontraktácie, implementácia, riadenie projektu, finančné riadenie projektu, monitoring, evidencia projektovej činnosti.

Výsledkom činnosti je zavedenie systému pre programovacie obdobie 2007-2013 pre potreby mikroregiónu (možno aj obcí), naprogramovanie 12 projektov v oblasti infraštruktúry a spolupráca so starostami pri stanovovaní spoločných akčných plánov na jednotlivé programovacie roky a obdobia.

Do oblasti programovanie rozvoja spadajú činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou rozvoja jednotlivých obcí v zmysle základného programovacieho dokumentu obce – Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Obce mikroregiónu majú v rámci prípravy S-TUR spracované audity, SWOT analýzu a navrhnuté regionálne priority (súlad s prioritami S-TUR). Pre spracovanie PHSR je nevyhnutné v pripomienkovaní v komunite a v práci s verejnosťou dopracovať syntetickú časť, kde je možné využiť navrhovaný zásobník projektov pre S-TUR. V rámci S-TUR boli navrhnuté pre mikroregión spoločné priority vychádzajúce z priorít S-TUR, ktoré si môžu obce osvojiť.

        Výsledkom činnosti je spracovanie a schválenie VZN Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Gajary, Kostolište, Jakubov, Malé Leváre, Veľké Leváre, Studienka, Závod.

             Globálna stratégia BSK vychádza z analýzy regiónu, SWOT analýzy, dosiahnutých výsledkov a predpokladaných trendov rozvoja. Na základe toho možno globálny strategický cieľ definovať ako všestranný rozvoj územia v záujme zvýšenia kvality života jeho obyvateľov v súlade s princípmi trvale udržateľného rozvoja. Tento fakt bližšie špecifikuje nasledovná tabuľka s konkrétnymi opatreniami a aktivitami.