Globálna stratégia BSK vychádza z analýzy regiónu, SWOT analýzy, dosiahnutých výsledkov a predpokladaných trendov rozvoja. Na základe toho možno globálny strategický cieľ definovať ako všestranný rozvoj územia v záujme zvýšenia kvality života jeho obyvateľov v súlade s princípmi trvale udržateľného rozvoja. Tento fakt bližšie špecifikuje nasledovná tabuľka s konkrétnymi opatreniami a aktivitami.

Nezisková organizácia Enviropark Pomoravie od februára 2007 k dnešnému dňu predložila projekty v rámci Programu obnovy dediny /4 úspešné projekty/, Grantu Ministerstva kultúry SR /2 úspešné projekty/, žiadosť na Nórsky finančný mechanizmus do fondu počiatočného kapitálu “Komplexné odpadové hospodárstvo ako cesta k trvalo udržateľnému rozvoju mikroregiónu” a projekt využívania alternatívnych zdrojov energií v rámci výzvy Enviromentálneho fondu MŽP SR.

 

Pripravujeme ďalšie štyri žiadosti na Program obnovy dediny a zásobník projektov k očakávaným výzvam ŠF EÚ – Operačný program Bratislavský kraj a INTERREG IVA. Uvedené aktivity doteraz vykrývali obce.

 

ENVIROPARK má ambíciu pôsobiť ako:

-  mikroregión,
-  regionálna rozvojová agentúra
-  realizovať zámery projektu CENTROPE