TRIBÚNA

Stavba sa nachádza na pozemku par. č. 3148 v kat. území Závod. Na stavbu bolo vydané Obcou Malé Leváre rozhodnutie o umiestnení stavby č. S-41/2005/Ur dňa 07. 02. 2006.

Popis stavby :
Objekt je riešený ako prízemný, murovaný z klasického stenového systému XELLA. Stropnú konštrukciu v časti hľadiska tvorí železobetónová doska, ktorá je z exteriérovej strany pochôdzna. Objekt je zateplený. Nosnú konštrukciu pre zastrešenie tribúny tvoria oceľové stĺpy z valcovaného profilu. Skeletová konštrukcia je v zvislej rovine vystužená a zavetraná trubkami. Zadná stena je vytvorená zo stenových sendvičových panelov, ktoré sú spájané systémom zámkov. Oceľová konštrukcia strechy nad tribúnou je z valcovaného profilu.
V objekte je zrealizovaný bleskozvod.

Dispozičné členenie objektu :
chodba, 4x šatňa, 2x umyváreň, 3x pisoárová miestnosť, 4x WC, klubovňa, bufet, práčovňa + kotolňa, miestnosť rozhodcov, sprcha + WC, sklad, miestnosť upratovačky, predsienka muži, predsienka ženy, WC muži, WC ženy

Dispozičné členenie tribúny :
Miesta na sedenie v počte 184, miesta na státie v počte 50

KANALIZÁCIA I. ETAPA

Zhotoviteľ : UNISTAV spol. s.r.o. SENICA, Agátová 1321
Projektant :  Hydroccop spol. s.r.o. Madáchova 29, BRATISLAVA

Kanalizácia je vybudovaná ako gravitačná z rúr PVC DN 300 korugovaných. Rúry sú položené do pieskového lôžka. Obsyp potrubia je prehodenou sypaninou. V štátnej komunikácií je obsyp potrubia štrkopieskom. Povrchová úprava komunikácie je asfaltobetón na šírku jazdného pruhu. Kanalizačné šachty sú prefabrikované. Je vybudovaných 4178 bm kanalizácie a 107 ks kanalizačných šachiet. Na trase gravitačnej kanalizácie sú vybudované 3 ks čerpacích staníc, ktoré sú poprepájané tlakovým potrubím. Na trase výtlačného potrubia sú zhotovené kalníkové a vzdušníkové šachty vybavené v zmysle PD v počte 13 ks.

 

 tribuna