image003Obec je jedným z vidieckych sídiel okresu Malacky a je administratívne začlenená vo Vyššom územnom celku Bratislava. Podľa koncepcie územného rozvoja Slovenska je obec zaradená do ťažiskového systému osídlenia s rozvinutými aglomeračnými väzbami na ekonomický rozvoj.

 

Obec Láb leží na juhu Borskej nížiny vo výške 141-160 m n.m., osem kilometrov južne od Malaciek. Nachádzajú sa tu lužné, hnedé a mačinové pôdy. V juhozápadnej časti chotára sa rozprestiera CHKO s Lábskym jazerom. V súčasnosti má obec 1 400 obyvateľov, no záujem mladých ľudí o život na dedine rastie (aj z dôvodu blízkosti Bratislavy a Malaciek). Obec prešla značnými zmenami v sociálnej a ekonomickej oblasti a výrazne sa zlepšila kvalita života jeho obyvateľov. Blízkosť značného počtu podnikov v Bratislave a okolí vytvára podmienky pre udžiavanie zamestnanosti obyvateľov obce. Obec Láb sa rozprestiera v príjemnom prostredí, okrem prírodných krás ponúka možnosť vyžitia návštevníkov na rôznych spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach. Tieto aktivity sa odzrkadľujú aj v rozvoji služieb v obci, čo má vplyv na rast zamestnanosti. K významným kultúrno – historickým pamiatkam patrí kostol Všetkých svätých, baroková kaplnka, rezbárske pamiatky na miestnom cintoríne a vidiecka architektúra s hlinenými domami. Obec vytvára podmienky pre zachovávanie a rozvoj ľudových tradícií – obliekanie do krojov na dedinské slávnosti, Sviatok Božieho tela, Fašiangy, Lábsky den dziní. V roku 2006 sa bude organizovať mnoho spoločenských, kultúrnych a športových akcií pri príležitosti osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Obec Láb má 2 partnerské obce v rámci cezhraničnej spolupráce: Říčany u Brna v Českej republike a Weikendorf v Rakúsku.

 

Obec Láb má vypracovanú a schválenú územnú plánovaciu dokumentáciu vychádzajúcu y komplexnej stratégie, ktorá je v súlade so zásadami ochrany pôdneho fondu, životného prostredia, rozvoja cestovného ruchu najmä v oblasti agroturistiky, športu a rekreácie, s prihliadnutím na existenciu Chránenej krajinnej oblasti Malých Karpát a Záhorskej nížiny. Stratégia územného plánu kladie dôraz na špecifiká z hľadiska zachovania kultúrneho dedičstva vzhľadu obce s obsahom tradičných prvkov architektúry a ľudového umenia, ktoré je potrebné zachovať pre budúci všestranne bohatý život v obci.

 

V súčasnosti patrí medzi hlavné aktivity žiadateľa výkon samosprávnych funkcií a tiež manažovanie projektov rozvoja obce financovaných z Európskej únie.

Na plný pracovný úväzok je zamestnaných 6 zamestnancov: starosta, ekonómka, matrikárka, referentka, upratovačka, 1 technický pracovníci, na čiastočný pracovný úväzok kontrolórka, referent stavebného úradu. Zariadenia kancelárií: 4 PC+internet, kopírka, skartovačka, tlačiarne. Zdroje: vlastné dane, dotácie a dary, iné daňové a nedaňové príjmy. Príjmy tvorili:  podielové dane, daň z nehnuteľnosti, miestne dane, príjmy z prenájmu majetku, cestná daň, miestne poplatky.

 

Obec má personálne a technické predpoklady riadiť a realizovať rozvojové projekty. Skúsenosti a schopnosti pre ďalší odborný rast dávajú zainteresovanému teamu predpoklady pre úspešné zvládnutie aj náročnejších projektov.

 

Obec Láb zaznamenala v poslednom období nemalé investičné akcie, ktoré sa odrazili aj na dôvere obyvateľstva. V r. 1997-1998 bol zrealizovaný projekt „Výstavba čistiarne odpadových vôd Láb - ČOV Láb“, náklady projektu stavby s technológiou boli výške 487 950,60 € ( 14,7 mil. Sk ), z toho 331 939,18 € bola dotácia z Ministerstva pôdohospodárstva SR z Vodohospodárskeho odboru a.z rozpočtu obce bolo uhradených 156 011,418 e. V r. 2000- 2002 bol vytvorený Územný plán obce Láb, náklady projektu boli hradené z rozpočtu obce vo výške 12 447,71 € Projekt bol vedením obce prihlásený do súťaže „Program obnovy dediny“. Projekt bol úspešný a získal celkovú dotáciu 5 211,44 e V roku 2004 bol zrealizovaný projekt „Rekonštrukcia ukľudnenej miestnej komunikácie“, náklady celého projektu 39 832,70 e boli hradené z prostriedkov EÚ (SAPARD) v 100 % výške podľa rozpočtu projektu. Ďalšie ukončené projekty „Revitalizácia verejných priestranstiev s multifunkčným využitím v obci Láb“ „Propagačný materiál obce Láb zameraný na prilákanie turistov a návštevníkov“ (JPD2), Revitalizácia centra obce Láb, II.etapa 2011, prebieha územné konanie na projekt „ Zberné dvory odpadov „ a plánovaná výstavba „ Nájomné byty „.