Obec zabezpečuje likvidáciu komunálnych odpadov prostredníctvom zmluvy s firmou .A.S.A. Slovensko spol. s r.o., Zohor, ktorá sa zároveň stará o využitie vytriedených druhotných surovín a likvidáciu zvyšného netriedeného odpadu uložením na skládku odpadov v Zohore.

Do likvidácie odpadu sú zapojení všetci občania obce Gajary. Platí to pre fyzické osoby aj pre firmy a podniky.

Každá domácnosť v rodinnom dome má nárok na smetnú nádobu /120l alebo 240l/ na netriedený odpad. Obyvatelia bytových domov majú k dispozícii na každú domácnosť smetnú nádobu /120l alebo 240l/ na netriedený odpad. Papier, sklo a plasty od obyvateľov rodinných domov aj bytoviek sa zbiera donáškovým spôsobom do 1100 l kontajnerov rozmiestnených po obci.

Vývoz odpadu sa robí podľa vývozného kalendára; obyvatelia rodinných domov a bytových domov dostávajú kalendár do domácnosti, je zverejnený na web stránke obce Gajary www.gajary.sk

Čistenie okolo kontajnerov v obci robia zamestnanci obce.

Obec zabezpečuje pre svojich občanov zber objemného odpadu (t. j. takého, ktorý preťaží smetnú nádobu alebo sa do nej nevojde, napr. drobný stavebný odpad, nábytok, koberce, okná, ...). V minulosti sa robil zber do veľkokapacitných kontajnerov rozmiestnených po obci, teraz sa robí zber do kontajnerov umiestnených na jednom mieste /dvor OcU Gajary/.

Obec zabezpečuje pre svojich občanov najmenej 2 x ročne zber elektronického a elektrotechnického odpadu /dvor OcÚ Gajary/. Termíny zberu budú v predstihu zverejnené na úradnej tabuli pred budovou OcÚ Gajary, na stránke obce a miestnym rozhlasom.

Napriek tomu, že všetci sú zapojení do systému zberu odpadov, nachádzajú sa v obci alebo aj mimo obce / v lesoch, popri cestách , pri kontajneroch .../ nelegálne skládky odpadov. Obec likviduje tieto skládky pomocou svojich zamestnancov, alebo musí vynaložiť veľké finančné prostriedky na ich likvidáciu.

Poplatok pre fyzické osoby s trvalým a prechodným pobytom

Veľkosť nádoby  počet obyvateľo v domácnosti  maximálny počet žetónov  poplatok  
120 l nádoba 1 – členná domácnosť 10 ks 14 €
240 l nádoba 1 – členná domácnosť 5 ks 14 €
240 l nádoba 2 – členná domácnosť 10 ks 28 €
240 l nádoba 3 – členná domácnosť 18 ks 42 €
240 l nádoba 4 – členná domácnosť 20 ks 56 €
240 l nádoba 5 – členná domácnosť 22 ks 70 €
240 l nádoba 6 – členná domácnosť 24 ks 84 €
240 l nádoba 7 a viac členná domácnosť 38 ks 98 €

Poplatok pre fyzické osoby , ktoré nemajú v obci trvalý alebo prechodný pobyt , ale sú oprávnené užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou a budú platiť nasledovne: 0,0383 eur/ 1 osoba/1deň

Veľkosť nádoby  počet obyvateľov v domácnosti  maximálny počet žetónov  poplatok  
120 l nádoba 1 – členná domácnosť 10 ks 14 €
240 l nádoba 1 – členná domácnosť 5 ks 14 €

Fyzická osoba – podnikateľ , právnická osoba platí nasledovne:

Veľkosť nádoby€ / lcena vývozu vrátane žetónu a prenáj.nádobymax.počet žetónovpoplatok
240 l nádoba 0,0195/l 4,68 € 22 ks 103 €
1100 l nádoba 0,0191/l 21,09 € 22 ks 464 €

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Gajary pre I. polrok 2011

DátumDeň
05.01.11 Streda
19.01.11 Streda
02.02.11 Streda
16.02.11 Streda
02.03.11 Streda
16.03.11 Streda
30.03.11 Streda
13.04.11 Streda
28.04.11 Štvrtok
11.05.11 Streda
25.05.11 Streda
08.06.11 Streda
22.06.11 Streda
07.07.11 Štvrtok

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Gajary pre II. polrok 2011

DátumDeň
07.07.11 Štvrtok
20.07.11 Streda
03.08.11 Streda
17.08.11 Streda
31.08.11 Streda
14.09.11 Streda
28.09.11 Streda
12.10.11 Streda
26.10.11 Streda
09.11.11 Streda
23.11.11 Streda
07.12.11 Streda
21.12.11 Streda
04.01.12 Streda

Rozpis zvozu separovaného odpadu pre I.polrok 2011

DátumDeňPET PAP SKLO 
03.01.11   Pondelok   X      
08.01.11   Sobota     X    
17.01.11   Pondelok   X      
31.01.11   Pondelok   X       X  
04.02.11   Piatok     X    
14.02.11   Pondelok   X      
28.02.11   Pondelok   X       X  
04.03.11   Piatok     X    
14.03.11   Pondelok   X      
28.03.11   Pondelok   X       X  
01.04.11   Piatok     X    
11.04.11   Pondelok   X      
26.04.11   Utorok   X      
30.04.11   Sobota     X     X  
09.05.11   Pondelok   X      
23.05.11   Pondelok   X      
27.05.11   Piatok     X     X  
06.06.11   Pondelok   X      
20.06.11   Pondelok   X      
24.06.11   Piatok     X     X  
04.07.11   Pondelok   X      

Rozpis zvozu separovaného odpadu pre II.polrok 2011

DátumDeň   PAP SKLO 
04.07.11 Pondelok      
18.07.11 Pondelok      
22.07.11 Piatok   X X
01.08.11 Pondelok      
15.08.11 Pondelok      
19.08.11 Piatok   X  
27.08.11 Sobota     X
12.09.11 Pondelok      
17.09.11 Sobota   X  
26.09.11 Pondelok     X
10.10.11 Pondelok      
14.10.11 Piatok   X  
24.10.11 Pondelok     X
07.11.11 Pondelok      
11.11.11 Piatok   X  
21.11.11 Pondelok     X
05.12.11 Piatok      
09.12.11 Piatok   X  
19.12.11 Pondelok     X
02.01.12 Pondelok      

Vývoz plastov realizovaný každý štvrtok !

Spoločnosť .A.S.A. Slovensko s.r.o. si vyhradzuje právo pri technických problémoch na posun vývozu o 1-3 dni, o čom bude informovať zákazníka.

Separovaný zber

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Zároveň Vám oznamujeme, že do triedeného odpadu nepatrí domový odpad, ktorý niektorí naši spoluobčania dávajú do kontajnerov na separovaný odpad.

Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

PLASTY

DO ŽLTÝCH ZBERNÝCH NÁDOB PATRÍ:
Plastové obaly od minerálok, džúsov, sirupov, vína, obaly od čistiacich prípravkov, šampónov, aviváže destilovanej vody, tekutých mydiel. Plastové obaly od jedlého oleja, kelímky od jogurtov, rastlinného masla.

PET fľaše z  nápojov v stlačenom stave.
PET 1 2 3 4 5 6, v stlačenom stave

Pred separovaním je potrebné odstrániť kovové uzávery, poistné krúžky. Obaly je potrebné vypláchnu ť, stlačením zmenšiť ich objem, aby sa zabránilo skorému napĺňaniu nádob.

DO ŽLTÝCH ZBERNÝCH NÁDOB NA PLASTY NEPATRÍ !
Znečistené plastové obaly, viacvrstvové obaly z mlieka, džúsov. Linoleum, guma, plastové obaly od motorových olejov, molitan.

FAREBNÉ SKLO – ZELENÝ KONTAJNER

(biele, hnedé, zelené sklenené obaly )

DO ZELENÝCH ZBERNÝCH NÁDOB PATRÍ:
sklenené obaly biele, hnedé a zelené nevratné, črepiny z vratných obalov.

Pred separovaním je potrebné odstrániť kovové a plastové uzávery, poistné krúžky. Obaly je potrebné vypláchnuť a umiestniť do správnych zberných nádob

DO ZELENÝCH ZBERNÝCH NÁDOB NEPATRÍ !
Porcelán, keramika, zrkadlá, TV obrazovky, sklo s drôteným výpletom, osvetľovacie neónové trubice, plexisklo, žiarovky a žiarivky, teplomer, autosklá.

PAPIER A LEPENKA

Vyhadzovaním papiera v Slovenskej republike zničíme ročne 3000 hektárov lesa.

DO MODRÝCH ZBERNÝCH NÁDOB PATRÍ:
znehodnotené knihy,časopisy, pohľadnice, papierové obaly od potravín, letáky, katalógy,kartón, lepenka, papierové krabice (od liekov,obuvi, pracie prášky), počítačový papier,kartónové pláta od vajíčok.

Pred separovaním je potrebné odstrániť kovové materiály (spinky), plastové časti používané pri väzbách, plastové obaly používané pri balení, napr. časopisov, zmenšiť objem roztrhnutím, aby sa zabránilo skorému napĺňaniu zberných nádob

DO MODRÝCH ZBERNÝCH NÁDOB NEPATRÍ !
Mastný papier, papier znehodnotený farbou, olejmi, zvyškami potravín, použité tapety, papier, na ktorom je lepiaca páska, plastové pláta od vajíčok, papier potiahnutý fóliou.