Obsah článku
Rozvojová stratégia EP
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
Celý článok

Formulácia vízie trvalo udržateľného rozvoja obcí v povodí hraničnej rieky Morava: Obyvatelia obcí Gajary, Veľké Leváre, Malé Leváre, Kostolište, Jakubov, Studienka, Závod (miestnej a regionálnej komunity) dosiahnu spoluprácou vo fungujúcom partnerstve kvalitné uspokojovanie materiálnych, duchovných a sociálnych potrieb a záujmov obyvateľov, sociálno-ekonomických partnerov a návštevníkov pri rešpektovaní hodnôt prírody a v súlade s únosnou kapacitou krajiny a jej zdrojov. Územie „Enviropark Pomoravie“ má zachované prírodné hodnoty a medzinárodne ohodnotené prírodné dedičstvo (Ramsarské lokality), využívané ako produkčný zdroj v systéme podnikania, rekreácie, cestovného ruchu a environmentálnej výchovy. Krajina územia je optimálne využívaná s komplexne vybudovanou základnou infraštruktúrou, ťažbou nerastných surovín na úrovni roku 2006 a integrovaným rozvojom vidieka s prvkami ekologického poľnohospodárstva (vrátane pestovania biopotravín a biomasy). V území pôsobí samostatná koordinačná a inovačná infraštruktúra fungujúca na princípe partnerstva so zameraním na automobilový priemysel a environmentálne technológie s vybudovanou kapacitou ľudských zdrojov pre programovanie projektov a prioritné rozvojové oblasti. Územie dosahuje ekonomické ukazovatele na úrovni BSK (ekonomická výkonnosť a ekonomický rast).

Strategický cieľ S-TUR na roky 2007-2013

Prvá fáza „S-TUR“ predstavuje z hľadiska celkového naplnenia vízie začiatok nového procesu spoločenskej zmeny a je označená ako „začiatok - založenie základov TUR“. „Začiatok - založenie základov TUR“ sa týka skutočného začiatku v najširšom slova zmysle a predovšetkým v oblasti dobudovania infraštruktúry (dopravnej, lokálnej, environmentálnej, inovačnej, inštitucionálnej, podnikateľskej, informačnej). Prvá fáza bude z hľadiska celkového naplnenia vízie mimoriadne náročná. Všeobecné očakávania Slovenska sa v rokoch 2007-2013 sústreďujú na ekonomický pilier trvale udržateľného rozvoja (zvyšovanie ekonomickej výkonnosti a kvalita ekonomického rastu). Zaradenie územia do územnej pôsobnosti BSK (s očakávaným dynamickým rozvojom Bratislavy) spôsobia mimoriadny tlak na zvyšovanie konkurencieschopnosti územia v rámci širších územných vzťahov. Hoci charakteristiky ho (územie) predurčujú predovšetkým na vidiecke zázemie pre rekreáciu, rozvoj vidieka, ochranu prírodných a kultúrnych hodnôt, vhodným skĺbením s využitím environmentálnych technológií (middle-tech, hi-tech) možno dosiahnuť aj udržiavanie primeraného odstupu od očakávaného rozvoja Bratislavy s vyrovnaním ukazovateľov na priemernú úroveň BSK pri prvom hodnotení dosiahnutých výsledkov vízie (rok 2027).

Strategický cieľ. Pre prvú fázu realizácie „S-TUR“ bol pre naplnenie vízie trvalo udržateľného rozvoja pre obce v povodí hraničnej rieky Morava stanovený strategický cieľ formulovaný nasledovne: Dobudovaním infraštruktúry územia „Enviropark Pomoravie“ vytvoriť do roku 2013 podmienky pre zvýšenie konkurencieschopnosti a výkonnosti územia využitím existujúceho a nového potenciálu pri rešpektovaní dlhodobých priorít trvalo udržateľného rozvoja (S-TUR). „Vytvorenie podmienok“ je chápané ako vytvorenie základných podmienok, založenie základov v oblastiach regionálnej dostupnosti a infraštruktúry, starostlivosti o životné prostredie a ochrany prírody, rozvoja ľudských zdrojov. „Základy“ boli premietnuté do stratégie pre roky 2007-2013 ďalej ako kľúčové disparity a faktory rozvoja, priority, horizontálne (prierezové) priority, pilotné projekty, projekty (vrátane inštitucionalizácie Enviroparku Pomoravie).