Cieľom nie je klasické vyučovanie cudzieho jazyka, tak ako ho poznáme zo škôl, ale prostredníctvom hravej formy (spevom, tancom, rôznymi hrami, rozprávaním sa o zvykoch, kultúre, športe, jedle,...) sa lektori snažia deťom vštepiť a osvojiť si základy cudzieho jazyka.

K dispozícii sú 2 lektorky nemeckého jazyka, ktoré sme vyberali na základe stanovených kritérií. Podmienkou bola absolvovaná štátna jazyková skúška alebo pedagogické minimum so zameraním na nemecký jazyk. 
Projekt je postavený na princípe cezhraničnej spolupráce, v ktorom sú možnosti hospitácií  a výmeny skúseností pedagógov našich materských škôl v materských školách v Dolnom Rakúsku, exkurzie pedagógov a predstaviteľov samospráv, nadväzovanie partnerstiev v prihraničných obciach Rakúska.
Pedagógom, praktikantom v materských školách a lektorkám sa naskytuje možnosť ďalšieho vzdelávania, ktoré zabezpečuje Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.
Výučba je pre materské školy ako i rodičov bezplatná.
Z darovaných financií pokryjeme bežný a bezproblémový chod projektu vrátane materiálneho vybavenia Materských škôl /interaktívne tabule, didaktické pomôcky a iné potreby/ a vybavenie lektoriek nemeckého jazyka /kancelárske potreby, didaktické pomôcky,.../.

Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore:  

nafta nafta  

Napísala: Zuzana Caunerová