Zberné dvory budú slúžiť na zber problémových zložiek komunálneho odpadu tzv. donáškovým systémom, s cieľom poskytnúť obyvateľom obcí možnosť bezplatného odovzdania týchto odpadov z domácností. Sú to odpady vznikajúce v domácnosti, pre ktoré nie je v súčasnosti navrhnutý optimálny systém nakladania t.j. vhodný zber, odvoz a možnosť odovzdať odpady na určené miesto. Medzi problémové odpady patria najmä drobné stavebné odpady, veľkoobjemový odpad, vyradené chladničky, práčky a iné elektrospotrebiče, použité obaly /fľaše, znečistené obaly z motorových olejov, vedrá od farieb, igelity/, textílie, biologicky rozložiteľný odpad /pokosená tráva, konáre, odpad zo záhrad/, opotrebované pneumatiky, autobatérie, iné drobné batérie – monočlánky,  a iný odpad s obsahom škodlivých látok /nebezpečné odpady/. Dôkladný systém nakladania s problémovými druhmi odpadov absentuje vo väčšine obcí v SR. Takéto odpady zväčša končia na čiernych nelegálnych skládkach odpadov a predstavujú veľkú hrozbu a environmentálnu záťaž územia. V konečnom dôsledku musí obec vynaložiť nemalé finančné prostriedky na odvoz a zneškodnenie, prípadne sanáciu územia čiernych skládok. Projekt je v štádiu územného konania a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie je už spracovaná a pripravená na predloženie k stavebnému konaniu. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok by mala byť uverejnená v prvej polovici budúceho roka, v rámci ktorej sa budeme uchádzať o finančné prostriedky na jeho realizáciu. Zuzana Caunerová, Enviropark Pomoravie n.o., Hlavná 67, 900 61 Gajary