logoObec Závod leží v severnej časti okresu Malacky v Bratislavskom kraji. Orograficky patrí do oblasti Záhorskej nížiny a celku Borská nížina. Chotárom preteká potok Porec, prameniaci pod Vysokou hôrkou. Vo východnej časti chotára tečie potok Grgás. Klimaticky patrí Závod do typu krajiny s nížinnou klímou, s miernou inverzitou teplôt. Vegetačný kryt tvoria lesy, zvyšky pôvodných lúk a poľnohospodárskej kultúry. Národná prírodná rezervácia Abrod spolu s východnou lesnatou časťou chotára obce Závod je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Záhorie s celkovou rozlohou 27 522 ha.


Obec Závod leží v centrálnej časti Borskej nížiny a chotár vytvárajú prevažne mladotreťohorné íly a piesky. O tejto časti Záhoria sa dlho súdilo, že v najstarších dobách bola neosídlená, alebo osídlená len sporadicky. K prvému objavu na území Závodu prišlo v roku 1888. Zistený bol popolnicový hrob z mladšej doby rímskej, konkrétne z druhej polovice 2. storočia a začiatku 3. storočia n. l. Najstaršie doposiaľ zistené stopy osídlenia pochádzajú z konca doby kamennej, eneolitu, kedy na Záhorí evidujeme už pomerne súvislé osídlenie.


Pri sčítaní ľudu v roku 2000 bolo v obci Závod 2588 obyvateľov.
K 31. 12. 2008 mala naša obec 2 720 obyvateľov.
K 31. 12. 2009 mala naša obec 2 748 obyvateľov.
K 31. 12. 2010 mala naša obec 2 778 obyvateľov.

Budúcnosť – vízie
V súčasnosti sa snažíme riešiť otázku dlžníkov. Našou najväčšou prioritou do budúcnosti je v rámci projektov, dokončiť kanalizáciu a zriadiť zberný dvor odpadov.
Samozrejme chceme zlepšiť aj sociálnu a spoločenskú vybavenosť, na ktorú sa ťažšie zháňajú financie. Trocha nám to tiež  komplikujú neprispôsobiví občania a odlišné názory a povahy obyvateľov, ale veríme, že sa nám bude dariť, a že bude naša obec stále krajšia a budú obyvatelia spokojní nie len z jej výzorom, ale aj celkovým riadením a životom v našej obci.

Tlačivá
Niektoré tlačivá, prípadne iné doklady čo sú nevyhnutné pre občana pri vybavovaní je možné si stiahnuť na www.obeczavod.sk v časti Matrika – Tlačivá.zavodbanner