SPP

Nadácia SPP bola založená 19. novembra 2002. Jej zakladateľkou je Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel a.s., ktorá vníma Nadáciu ako účinný nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti a poskytuje pomoc ľudom v ťažkých životných situáciách.

Nadácia SPP sa zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú schopnosti meniť život okolo seba, ale aj o ľudí, ktorí sú znevýhodnení a potrebujú našu pomoc. Činnosť Nadácie SPP odráža úsilie o skvalitňovanie spoločenskej zodpovednosti v podnikaní.

Víziu nadácie napĺňame poskytovaním darov na charitatívne a filantropické aktivity, zahraničné štipendiá a dlhodobé inovatívne projekty.

Pre nadáciu je dôležitá otvorenosť, transparentnosť a rovnosť šancí. Finančné prostriedky rozdeľujeme prostredníctvom grantov s jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia. Výsledky našej podpory sú verejne dostupné.