Združenie obcí
Enviropark Pomoravie.

Predstavitelia obcí Gajary, Veľké Leváre, Malé Leváre, Kostolište, Jakubov, Studienka a Závod sa rozhodli združiť a realizovať projekty v rámci spoločne prijatej akceptovateľnej a prospešnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, ktorá je podporovaná okrem iného aj z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ. Inštitucionálne činnosť ZDRUŽENIA OBCÍ ENVIROPARK POMORAVIE zabezpečuje nezisková organizácia Enviropark Pomoravie založená a registrovaná v roku 2007. Koncom roka 2008 sa ku nám pripojila obec Láb.

Nezisková organizácia v zmysle ust. § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z.z. a v znení zák. č. 35/002 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:

– služby v oblasti organizovania školení a seminárov so  zameraním na tvorbu a ochranu životného  prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva, služby v oblasti organizačnej prípravy projektov, konzultácií súvisiace s prípravou projektov na získanie prostriedkov z rôznych fondov, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, výstav, konferencií, stretnutí  a športových podujatí so zameraním na deti a mládež.

Prioritným predmetom záujmu činnosti Združenia obcí Enviropark Pomoravie je dobudovanie kanalizácie v obciach Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre a Závod, vodovodu v obci Malé Leváre. A v neposlednom rade aj dobudovanie čistiarne odpadových vôd v Gajaroch, do ktorej ústi kanalizácia všetkých 4 spomínaných obcí. O tento zámer sa obce snažia už od roku 2000. Do dnešného dňa sa podarilo vybudovať kanalizáciu v obciach Gajary, Veľké Leváre a Závod, zrekonštruovať a zmodernizovať čistiareň odpadových vôd v Gajaroch (modernizácia ČOV v Gajaroch bola financovaná z vlastných prostriedkov všetkých 4 obcí). V ďalšom programovacom období majú obce v rámci Združenia snahu sa uchádzať o finančné prostriedky na dobudovanie kanalizácie a vodovodu v obci Malé Leváre a dobudovať čistiareň odpadových vôd v Gajaroch.

Združenie obcí Enviropark Pomoravie získalo za posledných 10 rokov finančné prostriedky, z ktorých vybudovalo a vybavilo zberné dvory v jednotlivých obciach.