Združenie obcí
Enviropark Pomoravie

Predstavitelia obcí Gajary, Veľké Leváre, Malé Leváre, Kostolište, Jakubov, Studienka a Závod sa rozhodli združiť a realizovať projekty v rámci spoločne prijatej akceptovateľnej a prospešnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, ktorá je podporovaná okrem iného aj z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ. Inštitucionálne činnosť ZDRUŽENIA OBCÍ ENVIROPARK POMORAVIE zabezpečuje nezisková organizácia Enviropark Pomoravie založená a registrovaná v roku 2007. Koncom roka 2008 sa ku nám pripojila obec Láb.

Združenie obcí Enviropark Pomoravie sa od 01. decembra 2021 stáva platiteľom DPH. Z tohto dôvodu bude producentom odpadových vôd, v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, mimoriadne vyúčtované  odpočtové obdobie  k 30. novembru 2021 a v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov, odpočtové obdobie  k 31. decembru 2021.

Výstavba čistiarne odpadových vôd sa blíži ku koncu

Súčasťou projektu odkanalizovania obcí Veľké Leváre a Malé Leváre je aj rozšírenie kapacity čistiarne odpadových vôd v Gajaroch. Čistiareň patrí Združeniu obcí Enviropark Pomoravie.

V rámci projektu bola ČOV rozšírená o novú stavebnú časť s modernými technológiami čistenia odpadových vôd. Stavebné práce sú prakticky ukončené, aktuálne prebieha inštalácia technológií čistenia v pôvodnej časti čistiarne. Všetky práce na diele budú sfinalizované v priebehu mesiaca.

Pozrite sa na rozšírenú čistiareň z vtáčej perspektívy. Zábery sú z mesiaca apríl 2024 a boli vytvorené zhotoviteľom, spoločnosťou DAG SLOVAKIA, a.s.
Projekt je podporený z fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Zberné dvory
v obciach.

Združenie obcí Enviropark Pomoravie získalo za posledných 10 rokov finančné prostriedky, z ktorých vybudovalo a vybavilo zberné dvory v jednotlivých obciach.