Obsah článku
CENTROPE
Poslanie, Vízia a História
Celý článok

Vznik EP

Nezisková organizácia Enviropark Pomoravie je právnická osoba, ktorá vznikla vo februári 2007.

Poslanie EP

Poslaním EP je aktivizácia ekonomického a sociálneho rozvoja v rámci daného mikroregiónu na základe analýz potrieb mikroregiónu, následného spracovania projektov a ich realizácií. EP sa podieľa na získavaní prostriedkov na rozvoj ľudských zdrojov, priemyslu a služieb, základnej infraštruktúry, poľnohospodárstva a vidieka. EP pôsobí ako poradenské a vzdelávacie centrum na prípravu rozvojových programov.


Vízia

My, obyvatelia obcí Gajary, Veľké Leváre, Malé Leváre, Kostolište, Jakubov, Studienka, Závod (miestnej a regionálnej komunity) dosiahneme spoluprácou vo fungujúcom partnerstve kvalitné uspokojovanie materiálnych, duchovných a sociálnych potrieb a záujmov nás, našich detí, sociálno-ekonomických partnerov a návštevníkov pri rešpektovaní hodnôt prírody a v súlade s únosnou kapacitou krajiny a jej zdrojov.

 
História

Sedem obcí a sedem rokov úspešnej spolupráce v rámci Združenia obcí v povodí hraničnej rieky Moravy.

• takmer štvrť miliardy korún získaných pre združenie a obce samotné.

• dvadsať úspešných projektov (odkanalizovanie, vodovod, revitalizácie centier obcí, projekty na zachovanie kultúrneho dedičstva, štúdie alternatívnych zdrojov energie a iné).

• spoločný koncepčný a manažérsky postup sa rozhodli obce uplatňovať na základe výstupov zo Stratégie trvalo udržateľného rozvoja /ďalej TUR/ prostredníctvom vytvorenia mikroregiónu.