Obsah článku
CENTROPE
Poslanie, Vízia a História
Celý článok

Plán priorít a prioritných projektov BSK v rámci iniciatívy CENTROPE, ktorej cieľom je budovanie európskeho regiónu a poskytovanie si vzájomnej podpory pri presadzovaní spoločných pozícií na európskej úrovni.

 V súlade s viedenským memorandom o Centrope z marca 2006 sa aktivity v rámci Centrope delia do štyroch tematických oblastí:

-  Hospodárstvo, inovácie, výskum a vývoj
-  Doprava, Infraštruktúra, ŽP a plánovanie
-  Trh práce, zamestnanosť a kvalifikácia
-  Kultúra, kreativita, voľný čas, šport a cestovný ruch

 

RTEmagicC centrope.gifS využitím „značky“ CENTROPE sa tak môže stať BSK lídrom v realizácii spoločných projektových zámerov v problematike regionálneho rozvoja, cezhraničnej zamestnanosti, cestovného ruchu, podpory podnikania a zavádzania spoločných geoinformačných technológií.

- Koordinácia a podpora zakladania enviroparkov ako základných kameňov mikroregiónov. Autor návrhu: RNDr. Rajčák


PHSR BSK

Pre úspešnú realizáciu programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja musí BSK vytvárať do budúcnosti priaznivé podmienky pre súťaživosť a podnikavosť pre podnikateľské i nepodnikateľské subjekty. Tento cieľ by mal byť naplnený konkrétnymi podpornými programami, ktoré umožnia zvýšenie kvality strategického rozvoja predovšetkým v tých oblastiach, v ktorých má samosprávny kraj priamu zodpovednosť a ingerenciu. Konkrétne možno uviesť podporu úrovne spájania sa obcí do spoločných aktivít – vytvárania mikroregiónov (súťaže v predchádzajúcich programových aktivitách, poskytovanie si vzájomnej pomoci pri uplatňovaní servisných aktivít v prospech zúčastnených obcí a pod.). zavádzať environmentálne manažérstvo, „zelené školy“, uplatňovať   Agendu 21, zlepšovať prístup   k informáciám o životnom prostredí a ľudskom zdraví, zlepšovať tok informácií týkajúcich sa životného prostredia a pod. Dosiahnuť pokrok v medzinárodnej a cezhraničnej spolupráci v  oblasti životného prostredia a ekologických inovácií tak, aby sa environmentálne politiky a  opatrenia navzájom podporovali

BSK - koordinuje v  rámci uplatňovania princípu partnerstva aktivity obcí, združení obcí, fyzických osôb, právnických osôb, sociálno-ekonomických partnerov vo veciach podpory regionálneho rozvoja nadobecného významu


Vznik EP

Nezisková organizácia Enviropark Pomoravie je právnická osoba, ktorá vznikla vo februári 2007.

Poslanie EP

Poslaním EP je aktivizácia ekonomického a sociálneho rozvoja v rámci daného mikroregiónu na základe analýz potrieb mikroregiónu, následného spracovania projektov a ich realizácií. EP sa podieľa na získavaní prostriedkov na rozvoj ľudských zdrojov, priemyslu a služieb, základnej infraštruktúry, poľnohospodárstva a vidieka. EP pôsobí ako poradenské a vzdelávacie centrum na prípravu rozvojových programov.


Vízia

My, obyvatelia obcí Gajary, Veľké Leváre, Malé Leváre, Kostolište, Jakubov, Studienka, Závod (miestnej a regionálnej komunity) dosiahneme spoluprácou vo fungujúcom partnerstve kvalitné uspokojovanie materiálnych, duchovných a sociálnych potrieb a záujmov nás, našich detí, sociálno-ekonomických partnerov a návštevníkov pri rešpektovaní hodnôt prírody a v súlade s únosnou kapacitou krajiny a jej zdrojov.

 
História

Sedem obcí a sedem rokov úspešnej spolupráce v rámci Združenia obcí v povodí hraničnej rieky Moravy.

• takmer štvrť miliardy korún získaných pre združenie a obce samotné.

• dvadsať úspešných projektov (odkanalizovanie, vodovod, revitalizácie centier obcí, projekty na zachovanie kultúrneho dedičstva, štúdie alternatívnych zdrojov energie a iné).

• spoločný koncepčný a manažérsky postup sa rozhodli obce uplatňovať na základe výstupov zo Stratégie trvalo udržateľného rozvoja /ďalej TUR/ prostredníctvom vytvorenia mikroregiónu.