Obsah článku
Rozvojová stratégia EP
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
Celý článok

Stratégia trvalo udržateľného rozvoja Pomoravia (S-TUR)

     Pomoravie. Súc si vedomí svojej historickej zodpovednosti a aj na základe horeuvedeného, sa v roku 2005 predstavitelia územia obcí v povodí hraničnej rieky Morava (Gajary, Veľké Leváre, Malé Leváre, Kostolište, Jakubov, Studienka, Závod) rozhodli pripraviť a spoločne realizovať akceptovateľnú a prospešnú Stratégiu trvalo udržateľného rozvoja (ďalej aj S-TUR) pre obce v povodí hraničnej rieky Morava ako spoločnú dlhodobú filozofiu rozvoja územia a jeho koncepčné smerovanie. Na základe doterajších výsledkov je možné S-TUR charakterizovať ako cielený, dlhodobý (priebežný), komplexný a synergický proces, realizovaný na základe spoločne prijatých priorít, cieľov a spôsobov ich dosiahnutia opísaných v spoločne akceptovanom dokumente. S-TUR ovplyvňuje všetky oblasti života (duchovná, sociálna, ekonomická, environmentálna a inštitucionálna), odohráva sa na úrovni obcí a smeruje prostredníctvom uplatňovania praktických nástrojov a inštitúcií k takému fungovaniu spoločenstva (miestnej a regionálnej komunity), ktoré kvalitne uspokojuje materiálne, duchovné a sociálne potreby a záujmy ľudí, pričom rešpektuje hodnoty prírody a neprekračuje únosnú kapacitu krajiny a jej zdrojov.

     Stratégia ako strategický dokument. Formálne má S-TUR formu strategického dokumentu, ktorý v dlhodobom časovom horizonte (min. do roku 2027) opisuje štruktúru priorít, cieľov a spôsobov na ich dosiahnutie. Dokument rešpektuje potenciál územia, koncepčné dokumenty vyššieho rádu, väzbu na podstatné programovacie procesy, dokumenty na vyšších úrovniach a vymedzuje pozíciu, ktorú chce územie z dlhodobého hľadiska dosiahnuť. Dokument stanovuje dlhodobé priority a obsahuje prvky strategického plánu (vízia, SWOT).

     Stratégia ako proces. Spracovanie dokumentu je prvým krokom dlhodobého (priebežného) procesu, ktorý pravdepodobne zaberie celú prvú polovicu 21. storočia. Z hľadiska požiadavky integrácie rôznych politík ako aj z hľadiska využitia metodiky projektového riadenia je proces rozdelený na konkrétne úseky (fázy), ktoré časove kopírujú etapy programovacích období EÚ. Pre jednotlivé fázy bude uplatňovaná metodika projektového riadenia (projektový cyklus) a budú formulované konkrétne realizačné stratégie (v dohodnutej štruktúre). Do procesu S-TUR sa tak zaviedol súlad so štandardným (v Európskej únii) spôsobom programovania rozvoja pomocou programovacích období a sprievodných dokumentov (stratégia rozvoja, program rozvoja, strategický plán). Prvá fáza stratégie „S-TUR“ je naplánovaná na obdobie rokov 2007-2013.

   Stratégia ako programovací dokument. Z obsahového hľadiska má S-TUR formu programovacieho dokumentu na úrovni mikroregiónu, ktorý môže slúžiť ako základ pre Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Gajary, Kostolište, Jakubov, Malé Leváre, Veľké Leváre, Studienka, Závod. Dokument S-TUR je zložený z troch samostatných častí (dokumentov), ktoré rešpektujú obsahové požiadavky PHSR: I. analytická čas (audit zdrojov a SWOT analýza), II. miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES), III. syntetická časť (Vízia a stratégia). S-TUR môže slúžiť ako podklad pre programovací dokument na základe rozhodnutia predstaviteľov samospráv o zhode priorít.